Hà Thị Như Xuân

Cử nhân Điều dưỡng

► Công tác tại bệnh viện Y Dược.
► Tốt nghiệp Sư phạm Y Dược chính quy.
► Giảng viên tại P2H Academy.