Trách nhiệm
Đại sứ P2H Academy

Đại sứ của P2H ngoài những quyền lợi được hưởng theo quy định, phải có trách nhiệm:

  1. Tham gia các chương trình huấn luyện để hiểu tầm nhìn, sứ mệnh, các khóa học đang triển khai tại P2H Academy.
  2. Tích cực quảng bá hình ảnh của P2H Academy nói chung, các khóa học của P2H Academy nói riêng.
  3. Đề cử những Đại sứ phù hợp tham gia vào chương trình Đại sứ.