Nguyễn Vy Phượng

Giảng viên

► Giảng viên đào tạo trong hệ thống Trường thẩm mỹ Nhật, Hàn Quốc.
► Nhiều năm kinh nghiệm giảng dạy.
► Giảng viên tại P2H Academy.

☀ Đào tạo học phần Thẩm mỹ.